🎁 50 درصد تخفیف به مدت 48 ساعت روی کلیه محصولات اعمال شد 🎁 با شارژ پنل خود به صورت کارت به کارت به میزان 2 میلیون تومان از تخفیفات شگفت انگیز ما بهره مند شوید.
پشتیبانی سریع فقط در تلگرام

خرید شماره مجازی گوگل ویس دائمی و ارزان همراه با تحویل فوری

خرید شماره مجازی گوگل ویس یکی از بهترین ابزارهای رایگان برای تماس تلفنی و پیامک است. این سرویس به کاربران امکان می‌دهد تا به راحتی یک شماره تلفن دوم را به دستگاه خود اضافه کنند و از آن برای تماس‌ ها و پیامک‌ های مختلف استفاده کنند.

5/5 - (4 امتیاز)
خرید شماره مجازی گوگل ویس دائمی و ارزان
خدمات شماره مجازی
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
مستندات API
توجه: لطفا دستورالعمل های API را با دقت بخوانید. https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1
روش HTTPPOST
فرمت پاسخJson
API URLhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1
کلید APIبرای دریافت کلید API باید وارد شوید
گرفتن اعتبار
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/balance
tokenکلید API شما
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/balance'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/balance', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/balance" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "BALANCE": "100000",
  "CURRENCY": "IRT"
}
لیست سرویس ها
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/services
tokenکلید API شما
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/services'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/services', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/services" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "Telegram": {
    "name": "تلگـرام",
    "name_en": "Telegram",
    "description": ""
  },
  "Instagram": {
    "name": "اینستاگرام",
    "name_en": "Instagram",
    "description": ""
  },
  "whatsapp": {
    "name": "واتسـاپ",
    "name_en": "whatsapp",
    "description": ""
  }
}
            
لیست شماره ها
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers
tokenکلید API شما
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
 "russia":{
  "telegram":{
   "beeline":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "matrix":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "megafon":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "mts":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "rostelecom":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "tele2":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "virtual15":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "yota":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   }
  }
 }
}
لیست شماره ها با کشور
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?country=$country
tokenکلید API شما
countryشناسه کشور
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?country=$country'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?country=$country', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?country=$country" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "Malaysia": {
    "Telegram": {
      "1": {
        "cost": "90000.0000",
        "count": "6747"
      },
      "10": {
        "cost": "346000.0000",
        "count": "8979"
      }
    },
    "Instagram": {
      "1": {
        "cost": "19200.0000",
        "count": "4434"
      },
      "2": {
        "cost": "32400.0000",
        "count": "3205"
      }
    }
}
لیست شماره ها با سرویس
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?country=$country
tokenکلید API شما
serviceشناسه سرویس
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?service=$service'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?service=$service', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?service=$service" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{

  "line": {
    "Cape Verde": {
      "2": {
        "cost": "49600.0000",
        "count": "1000"
      },
      "1": {
        "cost": "53800.0000",
        "count": "2400"
      }
    },
    "Somali": {
      "1": {
        "cost": "35800.0000",
        "count": "2102"
      }
    },
    "Hong Kong": {
      "2": {
        "cost": "33200.0000",
        "count": "1000"
      },
      "1": {
        "cost": "51000.0000",
        "count": "2100"
      }
    },
}
لیست شماره ها با سرویس و کشور
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?country=$country
tokenکلید API شما
serviceشناسه سرویس
countryشناسه کشور
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?service=$service&country=$country'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?service=$service&country=$country', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?service=$service&country=$country" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{


  "Estonia": {
    "line": {
      "1": {
        "cost": "20000.0000",
        "count": "3869"
      },
      "2": {
        "cost": "17800.0000",
        "count": "32"
      }
    }
  }

}
لیست کشور ها
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/countries
tokenکلید API شما
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/countries'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/countries', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/countries" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "Myanmar": {
    "name": "میانمار",
    "name_en": "Myanmar",
    "continent": "asia",
    "areacode": "95",
    "emoji": "🇲🇲"
  },
  "Indonesia": {
    "name": "اندونزی",
    "name_en": "Indonesia",
    "continent": "asia",
    "areacode": "62",
    "emoji": "🇮🇩"
  },
  "Malaysia": {
    "name": "مالزی",
    "name_en": "Malaysia",
    "continent": "asia",
    "areacode": "60",
    "emoji": "🇲🇾"
  }
}
            
خرید شماره
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/number?country=$country&service=$service&operator=$operator
tokenکلید API شما
countryشناسه کشور
serviceشناسه سرویس
operatorشناسه اپراتور
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/number?country=$country&service=$service&operator=$operator'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/number?country=$country&service=$service&operator=$operator', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/number?country=$country&service=$service&operator=$operator" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "id": "1",
  "number": "+79000381454"
  "areacode": "+7"
  "amount": "21500"
  "time": "00:20:00"
}
بررسی وضعیت
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/status?id=$id
tokenکلید API شما
idشناسه سفارش
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/status?id=$id'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/status?id=$id', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/status?id=$id" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "code": "1",
  "status": "PENDING"
}
تغییر وضعیت
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/change-status?id=$id&status=$status
tokenکلید API شما
idشناسه سفارش
statusوضعیت جدید
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/change-status?id=$id&status=$status'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/change-status?id=$id&status=$status', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/change-status?id=$id&status=$status" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "id": "1",
  "status": "PENDING"
}
توضیحات
وضعیتتوضیحات
CANCELEDلغو شماره: در صورتی قادر به لغو شماره خواهید بود که وضعیت شماره در حالت PENDING (در انتظار دریافت کد) باشد. اگر عملیات لغو موفقیت آمیز باشد مبلغ به کیف پول شما برگشت داده خواهد شد
BANNEDاعلام مسدودی شماره: در صورتی قادر به اعلام مسدودی شماره خواهید بود که وضعیت شماره در حالت PENDING (در انتظار دریافت کد) باشد. اگر عملیات لغو موفقیت آمیز باشد مبلغ به کیف پول شما برگشت داده خواهد شد
RECEIVED_AGAIN گرفتن کد مجدد: در صورتی می توانید درخواست کد مجدد بدهید که شماره در وضعیت RECEIVED (دریافت موفق کد) باشد.
در صورت موفقیت آمیز بودن درخواست، وضعیت شماره به RECEIVED_AGAIN (در انتظار دریافت کد مجدد) تغییر می کند.
FINISHED تکمیل درخواست و بستن شماره: در صورتی که کد را دریافت کردید و درخواست دیگری برای دریافت کد مجدد در تایم باقی مانده ندارید.
این دستور فقط در حالتی عمل می کند که شماره در وضعیت RECEIVED (دریافت موفق کد) یا وضعیت RECEIVED_AGAIN (در انتظار دریافت کد مجدد) باشد. در صورت موفق آمیز بودن دستور، وضعیت شماره به FINISHED (تکمیل درخواست) تغییر می کند.

خرید شماره مجازی گوگل ویس دائمی و ارزان

با استفاده از این سرویس، کاربران می‌توانند به سادگی و با کیفیت بالا با دوستان و خانواده خود تماس بگیرند و به پیامک ‌های دریافتی خود پاسخ دهند. این سرویس به کاربران این امکان را می‌دهد که با استفاده از یک شماره تلفن مجازی، تماس ‌ها و پیامک ‌ها را به راحتی مدیریت کنند.

خدمات خرید شماره مجازی گوگل ویس
کیفیت شماره مجازی گوگل ویس کاملا تضمینی و ارزان
💲 قیمت خرید شماره مجازی گوگل ویسشروع قیمت از 250000 تومان
زمان انجامسیستم اتماتیک و انجام سفارش بعد از پرداخت
پشتیبانی24 ساعت شبانه روز
گارانتیضمانت برگشت وجه
🎯 نحوه ثبت سفارشبه صورت خرید از سایت و تماس با پشتیبانی

سوالات که ممکن است در هنگام خرید شماره مجازی گوگل ویس از سایت ما برای شما پیش بیاید !

شماره مجازی گوگل ویس چیست؟

شماره مجازی شماره ‌ای است که از طریق سرویس گوگل ویس در دسترس است. این شماره به کاربران اجازه می‌دهد که با استفاده از آن به شماره ‌های خارجی دسترسی پیدا کنند.

آیا می‌توان از شماره مجازی برای تماس با دوستان و خانواده استفاده کرد؟

بله، با استفاده از شماره مجازی می‌توانید با دوستان و خانواده خود تماس بگیرید.

آیا استفاده از شماره مجازی رایگان است؟

خیر استفاده از شماره مجازی هزینه دارد، اما هزینه آن در مقایسه با خرید شماره خارجی به صرفه است.

آیا امکان پیامک دادن و ارسال ویس با شماره مجازی گوگل ویس وجود دارد؟

بله، می‌توانید با استفاده از شماره مجازی پیامک و ویس ارسال کنید.

آیا شماره مجازی قابل استفاده در سایر سرویس ‌های تلفنی مثل واتساپ است؟

بله، شماره مجازی قابل استفاده در سرویس‌ هایی مانند واتساپ، تلگرام و سایر سرویس ‌های تلفنی دیگر است.

شماره مجازی برای چه کسانی مناسب است؟

این شماره برای کسانی که دنبال کسب و کار بوده و کاربران مجازی کشورهای تحریم مانند تریدر ها، گیمرها و غیره مناسب است.

آیا شماره مجازی امنیت را برای کاربرانش تضمین می‌کند؟

بله استفاده از این شماره امن بوده و از تماس های ناخواسته در امان خواهید بود.

آیا برای استفاده از گوگل ویس نیاز به اینترنت است؟

بله برای استفاده از این سرویس باید به اینترنت دسترسی داشته باشید.

خرید شماره مجازی گوگل ویس

گوگل ویس یکی از بهترین ابزارهای رایگان برای تماس تلفنی و پیامک است. این سرویس به کاربران امکان می‌دهد تا به راحتی یک شماره تلفن دوم را به دستگاه خود اضافه کنند و از آن برای تماس‌ ها و پیامک‌ های مختلف استفاده کنند.

با استفاده از این سرویس، کاربران می‌توانند به سادگی و با کیفیت بالا با دوستان و خانواده خود تماس بگیرند و به پیامک ‌های دریافتی خود پاسخ دهند.

این سرویس به کاربران این امکان را می‌دهد که با استفاده از یک شماره تلفن مجازی، تماس ‌ها و پیامک ‌ها را به راحتی مدیریت کنند. همچنین از این طریق از هزینه ‌های اضافی جلوگیری می‌کنند. در ادامه بیشتر در مورد شماره مجازی گوگل ویس برای شما توضیح می‌دهیم.

خرید شماره مجازی گوگل ویس تضمینی و قانونی با تحویل فوری

تعریف گوگل ویس

گوگل ویس یک سرویس مفید از گوگل است که به کاربران امکان می‌دهد یک شماره مجازی از ایالات مختلف آمریکا دریافت کنند. با استفاده از این سرویس، کاربران می‌توانند شماره تلفنی را برای تماس ‌ها، پیام ‌های متنی و صوتی دریافت کرده و از آن به عنوان شماره تلفن دوم خود استفاده کنند.

یکی از مزایای استفاده از گوگل ویس این است شماره تلفن مجازی که در اختیار کاربر قرار می‌گیرد، به شماره تلفن اصلی آن شخص وصل می‌شود. با استفاده از این سرویس کاربران می‌توانند برنامه را برای ارسال تماس ‌ها، پیام‌ های متنی و صوتی با یک نسخه پشتیبان کامل تنظیم کنند.

با این کار از اطلاعات شما در حین بک ‌آپ‌گیری محافظت خواهد شد. همچنین، گوگل ویس به شما امکان می‌دهد تا به صورت همزمان از چند دستگاه استفاده کنید و به صندوق ورودی خود در هر زمان و از هر کجا که هستید دسترسی داشته باشید.

این سرویس همچنین به کاربران امکان می‌دهد تا با نرخ رقابتی بدون هزینه اضافی، با خارج از کشور تماس بگیرند. به علاوه کیفیت تماس هم به دلیل استفاده از اینترنت بسیار مناسب است. در نتیجه شماره مجازی گوگل ویس مانند شماره تماس های معمولی عمل می‌کند اما نامحدود می‌باشد.

بنابراین گوگل ویس از سیستم صدای پیشرفته ‌ای برای ارائه خدمات تلفنی استفاده می‌کند که به کاربران امکان می‌دهد تا با کیفیت بالایی تماس بگیرند و به پیامک‌ ها پاسخ دهند.

این سرویس همچنین به کاربران امکان می‌دهد تا به سادگی و به صورت آنلاین صندوق ورودی خود را بررسی کنند و به پیامک‌ ها و تماس ‌های دریافتی خود پاسخ دهند.

خرید شماره مجازی گوگل ویس برای چه کسانی کارایی دارد؟

شماره مجازی گوگل ویس به عنوان یکی از خدمات محبوب در حوزه شماره‌ های مجازی برای کاربرانی با نیازهای مختلف مفید است. استفاده این شماره مجازی برای کاربران با شرایط و نیازهای مختلف، از جمله کاربرانی که به دنبال حفظ حریم خصوصی و امنیتی هستند، بسیار مناسب است.

همچنین، برای افرادی که به دنبال افزایش اعتبار خود هستند، استفاده از شماره خارجی بسیار مفید است. با استفاده از شماره مجازی این افراد می‌توانند به راحتی یک شماره خارجی دریافت کنند و آن را به عنوان شماره تماس خودشان استفاده نمایند. به این ترتیب می‌توانند به اعتبار و قابلیت پذیرش خود در بین مخاطبان اضافه کنند.

همچنین، برای کسب و کارها نیز استفاده از شماره مجازی بسیار مناسب است. با استفاده از این سرویس، کسب ‌وکارها می‌توانند به راحتی یک شماره تلفن مجازی دریافت کنند و آن را به عنوان شماره تماس خودشان به مشتریانشان ارائه دهند.

با این کار، مشتریان می‌توانند با کیفیت بالایی با کسب ‌وکارها تماس بگیرند. کسب و کارها همچنین می‌توانند از پیامک ‌های رایگان برای ارسال پیام به مشتریان خود بهره ببرند.

از جمله دلایل دیگری که باعث می‌شود استفاده از شماره مجازی برای کاربران در ایران بسیار مهم باشد تحریم ‌های ایران توسط آمریکا و کشورهای متحد با آن است. این تحریم ‌ها به شکلی گسترده بر روی زندگی مجازی کاربران ایرانی تأثیر می‌گذارند.

چه کاربرانی به شماره مجازی گوگل ویس نیاز دارند؟

در زیر بعضی از این کاربران ایرانی را برای شما نام می‌بریم.

· کاربرانی که مدام با آمریکا و کانادا در تماس هستند

برای افرادی که به دلیل کار، تحصیل یا تعاملات دیگر با اشخاص و شرکت ‌های آمریکایی و کانادایی در تماس هستند استفاده از شماره مجازی گوگل ویس بسیار مفید می‌باشد.

با داشتن یک شماره مجازی از کشورهای مذکور، این افراد می‌توانند با هزینه کمتری تماس با اشخاص مورد نظر برقرار کنند و به راحتی به شماره‌ های محلی در آمریکا و کانادا دسترسی پیدا کنند.

· تریدرها

تریدرها یا افرادی که در حوزه خرید و فروش سهام، ارزهای دیجیتال و محصولات مشابه فعالیت می‌کنند نیاز به یک شماره مجازی خارجی دارند. این شماره مجازی برای این بوده که بتوانند به راحتی با مشتریان و همکاران خود در سراسر دنیا ارتباط برقرار کنند.

با استفاده از شماره مجازی تریدرها می‌توانند به راحتی به شماره ‌های محلی در کشورهای مختلف دسترسی پیدا کنند و با مشتریان و همکاران خود در سراسر دنیا به راحتی ارتباط برقرار کنند.

· بازیکنان یا گیمرها

گیمرها نیز می‌توانند از شماره مجازی بهره ببرند. با داشتن یک شماره مجازی خارجی، گیمرها می‌توانند به راحتی به بازی ‌های موجود در کشورهای دیگر دسترسی پیدا کنند. همچنین آن ها می‌توانند بازی با بازیکنان مختلف در سراسر دنیا را تجربه نمایند.

· اعضای متاورس

اعضای متاورس، یعنی افرادی که در حوزه تجارت الکترونیک و فروشگاه‌ های اینترنتی فعالیت می‌کنند نیز می‌توانند از شماره مجازی گوگل ویس بهره ببرند.

با داشتن یک شماره مجازی خارجی، اعضای متاورس می‌توانند به راحتی با مشتریان خارجی ارتباط برقرار کرده و به صورت مستقیم با آن‌ها تعامل داشته باشند. این امر در رشد کسب و کار آن ‌ها و افزایش فروش محصولاتشان تاثیر مثبتی دارد.

در نهایت، شماره مجازی گوگل ویس برای هر کسی که نیاز به داشتن شماره ‌ای مجازی با کیفیت بالا دارد، مناسب است. با این حال برای استفاده از این خدمت باید از یک حساب گوگل ویس صحیح و فعال برخوردار بوده و هزینه ‌ای برای خرید شماره مجازی پرداخت کنید. در کل، استفاده از شماره مجازی باعث راحتی و صرفه‌جویی در هزینه‌ ها برای کاربران مختلف می‌شود.

چگونه می‌توانم شماره مجازی را دریافت کنم؟

برای دریافت شماره مجازی گوگل ویس، می‌توانید از روش زیر اقدام کنید:

1- ایجاد حساب کاربری گوگل: ابتدا باید یک حساب کاربری گوگل ایجاد کنید. برای این کار، به وب‌ سایت گوگل بروید و با استفاده از آدرس ایمیل خود یک حساب کاربری ایجاد نمایید.

2- دانلود اپلیکیشن  :Google Voice پس از ساختن حساب کاربری گوگل، می‌توانید از طریق دانلود اپلیکیشن گوگل ویس برای اندروید و iOS، شماره مجازی گوگل ویس را دریافت کنید.

3- انتخاب شماره مجازی: پس از دانلود اپلیکیشن گوگل ویس می‌توانید از بین شماره ‌های مجازی موجود در این اپلیکیشن، شماره مورد نظر خود را انتخاب کنید. به عنوان مثال، می‌توانید شماره مجازی با کد شهر یا کشور خود را انتخاب نماید.

4- تأیید شماره مجازی: پس از انتخاب شماره مجازی، باید شماره را تایید کنید. برای این کار، می‌توانید از طریق گزینه  “Verify” در اپلیکیشن گوگل ویس کد تایید را دریافت کرده و آن را وارد کنید.

5- استفاده از شماره مجازی: پس از تایید شماره مجازی، می‌توانید از آن برای تماس با دیگران، ارسال پیام صوتی و دریافت تماس‌ ها استفاده کنید.

توجه داشته باشید که برای استفاده از شماره مجازی باید به اینترنت وصل شوید و دسترسی به اینترنت داشته باشید. همچنین برای استفاده از برخی قابلیت ‌های شماره مجازی ممکن است لازم باشد هزینه ‌هایی را پرداخت کنید.

همچنین خرید شماره مجازی از سایت ‌های معتبر و قابل اعتماد یکی از بهترین راه‌ های دسترسی به این خدمت تلفنی با کیفیت است. یکی از این سایت ها سایت خرید فالوور اینستاگرام بوده که گزینه ‌های متنوعی را برای خرید شماره مجازی گوگل ویس ارائه می‌دهد.

مزیت های خرید شماره مجازی

· نداشتن محدودیت زمانی

یکی از بزرگترین مزایای خرید شماره مجازی گوگل ویس، عدم محدودیت زمانی است. با خرید شماره مجازی، شما می‌توانید برای مدت دلخواه از آن استفاده کنید و نیازی به تمدید آن نیست.

· قابل استفاده در اکثر سرویس‌های خارجی

شماره مجازی قابل استفاده در اکثر سرویس ‌های خارجی است. بنابراین اگر به یک شماره خارجی برای استفاده در سرویس ‌هایی مانند تلگرام، واتساپ، وایبر یا ایمیل نیاز دارید شماره مجازی را می‌توانید به راحتی استفاده کنید.

· هزینه کمتر

خرید شماره مجازی هزینه کمتری نسبت به خرید یک شماره خارجی از طریق ارائه دهندگان خدمات تلفنی سنتی دارد. بنابراین، با خرید شماره مجازی می‌توانید هزینه خود را کاهش دهید.

· امنیت بیشتر

استفاده از شماره مجازی برای کسب و کارها، امنیت بیشتری را به همراه دارد. با استفاده از شماره مجازی، شما می‌توانید از شماره تلفن اصلی خود جدا شوید و از تماس ‌های ناخواسته در امان باشید.

سخن پایانی

بنابراین استفاده از شماره مجازی یک گزینه مناسب و راه‌حلی ساده و کارآمد برای کسانی بوده که به یک شماره خارجی نیازمند هستند. همچنین خرید شماره مجازی گوگل ویس از سایت خرید فالوور اینستاگرام دارای مزایایی است که باید به آن ‌ها توجه کرد.

این سایت به دلیل ارائه محصولات با کیفیت بالا و قیمت مناسب، جزء بهترین سایت‌های خرید شماره مجازی محسوب می‌شود. علاوه بر این، این سایت دارای پشتیبانی 24 ساعته و پرداخت امن است.

2دیدگاه
در بحث‌‌ پیرامون این مقاله شرکت کنید!
ارسال دیدگاه

اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد