🎁 50 درصد تخفیف به مدت 48 ساعت روی کلیه محصولات اعمال شد 🎁 با شارژ پنل خود به صورت کارت به کارت به میزان 2 میلیون تومان از تخفیفات شگفت انگیز ما بهره مند شوید.
پشتیبانی سریع فقط در تلگرام

خرید شماره مجازی OpenAI و ChatGPT همراه با تحویل فوری

خرید شماره مجازی ChatGPT : فضای مجازی هر روزه پیشرفت و گسترش زیادی می‌کند و اپلیکیشن‌ها و برنامه‌های مختلف و جدیدی به این فضا، افزوده می‌شود. از طرفی سازندگان این برنامه‌ها و کاربران نیز نهایت تلاش خود را می‌کنند تا از فضای مجازی، بیشترین بهره را ببرند.

4.7/5 - (7 امتیاز)
خرید شماره مجازی OpenAI و ChatGPT
خدمات شماره مجازی
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
مستندات API
توجه: لطفا دستورالعمل های API را با دقت بخوانید. https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1
روش HTTPPOST
فرمت پاسخJson
API URLhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1
کلید APIبرای دریافت کلید API باید وارد شوید
گرفتن اعتبار
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/balance
tokenکلید API شما
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/balance'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/balance', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/balance" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "BALANCE": "100000",
  "CURRENCY": "IRT"
}
لیست سرویس ها
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/services
tokenکلید API شما
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/services'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/services', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/services" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "Telegram": {
    "name": "تلگـرام",
    "name_en": "Telegram",
    "description": ""
  },
  "Instagram": {
    "name": "اینستاگرام",
    "name_en": "Instagram",
    "description": ""
  },
  "whatsapp": {
    "name": "واتسـاپ",
    "name_en": "whatsapp",
    "description": ""
  }
}
            
لیست شماره ها
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers
tokenکلید API شما
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
 "russia":{
  "telegram":{
   "beeline":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "matrix":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "megafon":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "mts":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "rostelecom":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "tele2":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "virtual15":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "yota":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   }
  }
 }
}
لیست شماره ها با کشور
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?country=$country
tokenکلید API شما
countryشناسه کشور
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?country=$country'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?country=$country', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?country=$country" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "Malaysia": {
    "Telegram": {
      "1": {
        "cost": "90000.0000",
        "count": "6747"
      },
      "10": {
        "cost": "346000.0000",
        "count": "8979"
      }
    },
    "Instagram": {
      "1": {
        "cost": "19200.0000",
        "count": "4434"
      },
      "2": {
        "cost": "32400.0000",
        "count": "3205"
      }
    }
}
لیست شماره ها با سرویس
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?country=$country
tokenکلید API شما
serviceشناسه سرویس
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?service=$service'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?service=$service', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?service=$service" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{

  "line": {
    "Cape Verde": {
      "2": {
        "cost": "49600.0000",
        "count": "1000"
      },
      "1": {
        "cost": "53800.0000",
        "count": "2400"
      }
    },
    "Somali": {
      "1": {
        "cost": "35800.0000",
        "count": "2102"
      }
    },
    "Hong Kong": {
      "2": {
        "cost": "33200.0000",
        "count": "1000"
      },
      "1": {
        "cost": "51000.0000",
        "count": "2100"
      }
    },
}
لیست شماره ها با سرویس و کشور
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?country=$country
tokenکلید API شما
serviceشناسه سرویس
countryشناسه کشور
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?service=$service&country=$country'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?service=$service&country=$country', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/numbers?service=$service&country=$country" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{


  "Estonia": {
    "line": {
      "1": {
        "cost": "20000.0000",
        "count": "3869"
      },
      "2": {
        "cost": "17800.0000",
        "count": "32"
      }
    }
  }

}
لیست کشور ها
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/countries
tokenکلید API شما
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/countries'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/countries', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/countries" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "Myanmar": {
    "name": "میانمار",
    "name_en": "Myanmar",
    "continent": "asia",
    "areacode": "95",
    "emoji": "🇲🇲"
  },
  "Indonesia": {
    "name": "اندونزی",
    "name_en": "Indonesia",
    "continent": "asia",
    "areacode": "62",
    "emoji": "🇮🇩"
  },
  "Malaysia": {
    "name": "مالزی",
    "name_en": "Malaysia",
    "continent": "asia",
    "areacode": "60",
    "emoji": "🇲🇾"
  }
}
            
خرید شماره
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/number?country=$country&service=$service&operator=$operator
tokenکلید API شما
countryشناسه کشور
serviceشناسه سرویس
operatorشناسه اپراتور
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/number?country=$country&service=$service&operator=$operator'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/number?country=$country&service=$service&operator=$operator', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/number?country=$country&service=$service&operator=$operator" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "id": "1",
  "number": "+79000381454"
  "areacode": "+7"
  "amount": "21500"
  "time": "00:20:00"
}
بررسی وضعیت
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/status?id=$id
tokenکلید API شما
idشناسه سفارش
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/status?id=$id'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/status?id=$id', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/status?id=$id" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "code": "1",
  "status": "PENDING"
}
تغییر وضعیت
پارامترتوضیحات
لینکhttps://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/change-status?id=$id&status=$status
tokenکلید API شما
idشناسه سفارش
statusوضعیت جدید
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/change-status?id=$id&status=$status'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/change-status?id=$id&status=$status', headers=headers)
              
curl "https://www.xn--mgbaaanvhpcdt8npbvj3aa47pnpia.com/flw/wpn/v1/change-status?id=$id&status=$status" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "id": "1",
  "status": "PENDING"
}
توضیحات
وضعیتتوضیحات
CANCELEDلغو شماره: در صورتی قادر به لغو شماره خواهید بود که وضعیت شماره در حالت PENDING (در انتظار دریافت کد) باشد. اگر عملیات لغو موفقیت آمیز باشد مبلغ به کیف پول شما برگشت داده خواهد شد
BANNEDاعلام مسدودی شماره: در صورتی قادر به اعلام مسدودی شماره خواهید بود که وضعیت شماره در حالت PENDING (در انتظار دریافت کد) باشد. اگر عملیات لغو موفقیت آمیز باشد مبلغ به کیف پول شما برگشت داده خواهد شد
RECEIVED_AGAIN گرفتن کد مجدد: در صورتی می توانید درخواست کد مجدد بدهید که شماره در وضعیت RECEIVED (دریافت موفق کد) باشد.
در صورت موفقیت آمیز بودن درخواست، وضعیت شماره به RECEIVED_AGAIN (در انتظار دریافت کد مجدد) تغییر می کند.
FINISHED تکمیل درخواست و بستن شماره: در صورتی که کد را دریافت کردید و درخواست دیگری برای دریافت کد مجدد در تایم باقی مانده ندارید.
این دستور فقط در حالتی عمل می کند که شماره در وضعیت RECEIVED (دریافت موفق کد) یا وضعیت RECEIVED_AGAIN (در انتظار دریافت کد مجدد) باشد. در صورت موفق آمیز بودن دستور، وضعیت شماره به FINISHED (تکمیل درخواست) تغییر می کند.

خرید شماره مجازی OpenAI و ChatGPT

یکی از پلتفرم‌ های کاربردی و پر استفاده فضای مجازی، ربات ChatGPT است که یک چت بات مطابق با هوش مصنوعی است که امکان پاسخگویی به سوالاتی در زمینه‌ های گوناگون را دارد. اما به دلیل محدودیت‌ هایی که این پلتفرم دارد، باید با استفاده از یک شماره خارجی در آن ثبت‌ نام نمود.

ویژگی های خدمات خرید شماره مجازی OpenAI و ChatGPT
💎 کیفیت شماره مجازی OpenAI و ChatGPTشماره های دائمی و ماهانه
💲 قیمت خرید شماره مجازی OpenAI و ChatGPT شرو قیمت از 10000تومان
زمان انجامسیستم اتماتیک و انجام سفارش بعد از پرداخت
پشتیبانی24 ساعت شبانه روز
گارانتیضمانت برگشت وجه درصورت وجود مشکل در سفارش
🎯 نحوه ثبت سفارشبه صورت خرید از سایت و تماس با پشتیبانی

سوالاتی که ممکن است در هنگام خرید شماره مجازی OpenAI و ChatGPT از سایت ما برای شما پیش بیاید!

ربات Chat GPT چیست؟

ربات Chat GPT یک برنامه مطابق با هوش مصنوعی است که کاربردهای مختلفی از جمله؛ پاسخ به سوالات و مسائل مختلف، ریاضی، محاسباتی، برنامه‌ریزی، فیزیک و غیره را دارد.

شماره مجازی Chat GPT چیست و چه کاربردی دارد؟

به منظور ایجاد حساب کاربری در برنامه Chat GPT، باید شماره تلفنی را در اختیار برنامه قرار دارد که با توجه به مشکلاتی که شماره‌های واقعی و دارای سیم‌کارت دارند، می‌توان از شماره مجازی Chat GPT که مختص این برنامه‌ هستند، استفاده نمود.

شماره مجازی Chat GPT چه مزایایی دارد؟

شماره مجازی Chat GPT، مزایای مختلفی از جمله؛ دور زدن فیلترینگ، امنیت بالا، قیمت مناسب، امکان انتخاب کشور مورد نظر و غیره را دارد.

خرید شماره مجازی Open AI | Chat GPT

فضای مجازی هر روزه پیشرفت و گسترش زیادی می کند و اپلیکیشن‌ ها و برنامه‌ های مختلف و جدیدی به این فضا، افزوده میشود. از طرفی سازندگان این برنامه‌ ها و کاربران نیز نهایت تلاش خود را میکنند تا از فضای مجازی، بیشترین بهره را ببرند.

 یکی از پلتفرم‌ های کاربردی و پر استفاده فضای مجازی، ربات ChatGPT است که یک چت بات مطابق با هوش مصنوعی است که امکان پاسخگویی به سوالاتی در زمینه‌های گوناگون را دارد. اما به دلیل محدودیت‌ هایی که این پلتفرم دارد، باید با استفاده از یک شماره خارجی در آن ثبت‌نام نمود. به دلیل این که خرید سیم‌کارت‌های خارجی، هزینه زیادی دارند، بهترین روش برای ثبت‌نام در این ربات، استفاده از شماره‌های مجازی است.

شماره‌های مجازی انواع مختلفی با کاربردهای متفاوت دارند که برای ایجاد اکانت در هر یک از اپلیکیشن‌ها، باید شماره مجازی مناسب با آن تهیه شود. برای ثبت‌نام در ربات ChatGPT نیز به شماره‌های مجازی مناسبی یعنی Open| ChatGPT، نیاز است. برای خرید همه شماره‌های مجازی از جمله شماره مجازی Chat GPT باید دقت کنید که آن‌ را از مراکز معتبر تهیه کنید. سایت خرید فالوور اینستاگرام یکی از سایت‌های معتبری است که شماره‌های مجازی با کیفیت کشورها و برنامه‌های مختلف را با قیمت مناسب، عرضه می‌کند.

ما در این مقاله به نحوه خرید شماره مجازی برای ChatGPT و امکانات آن خواهیم پرداخت، پس با ما همراه باشید.

خرید شماره مجازی بهترین راه حل برای ارتباط با هوش مصنوعی

ثبت‌نام در ChatGPT با شماره مجازی

برای ثبت‌نام و ایجاد اکانت در هر یک از اپلیکیشن‌ها و برنامه‌های مجازی از جمله ChatGPT، لازم است که شماره‌ای را در اختیار برنامه قرار دهید تا کد تأیید و ورود به برنامه‌ برای شما ارسال شود. ایجاد حساب کاربری با در اختیار گذاشتن شماره، واقعی بودن هویت شما را به برنامه اثبات می‌کند و سپس می‌توان از امکانات برنامه استفاده نمود.

اما بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند که هویت و شماره اصلی خود را فاش نکنند و به دلیل عدم اطمینان از امن بودن اطلاعات خود، از در اختیار گذاشتن شماره واقعی، اجتناب می‌کنند. همچنین برخی از افراد به ناچار و به دلیل این که برنامه ChatGPT در کشور آن‌ها فیلتر است و به منظور دور زدن فیلتر، از روش‌هایی مانند؛ استفاده از شماره مجازی برای ثبت‌نام و ورود به Chat GPT، بهره می‌برند.

شماره‌های مجازی برای ثبت‌نام در برنامه‌های مختلف از جمله ChatGPT ساخته می‌شوند. تفاوت بارز این شماره‌های با شماره‌های واقعی در این است که، شماره‌‌های مجازی سیم کارت ندارند. کاربرد اصلی این شماره‌ها، دریافت کد تاییدی است که از ربات Chat GPT به شماره مورد نظر، ارسال می‌شود.

هنگامی که یک شماره مجازی Chat GPT خریداری می‌شود، عملکردی مشابه با شماره‌های دارای سیم کارت خواهد داشت. یعنی برای ایجاد اکانت در این ربات، می‌توان به جای شماره واقعی و دارای سیم کارت، شماره مجازی را در اختیار آن قرار داد. به همین راحتی می‌توان بدون در اختیار گذاشتن شماره واقعی خود، در ChatGPT ثبت‌نام نمود.

نحوه خرید شماره مجازی Open AI | Chat GPT

یکی از ویژگی‌های مثبتی که همه شماره‌های مجازی از جمله شماره‌ مجازی Chat GPT دارند این است که برای خرید آن‌ها نیازی به مراجعه حضوری به هیچ مکانی نیست و هزینه کمی دارند. بنابراین تنها با استفاده از گوشی همراه خود و مراجعه به سایت مورد نظر، می‌‌توان شماره مجازی مورد نظر خود را در زمان کوتاهی، دریافت کرد.

در حال حاضر شماره‌های مجازی توسط مجموعه‌های مختلف ساخته شده و سایت‌های گوناگونی عرضه می‌شوند. بنابراین می‌توان با مراجعه به سایت مورد نظر خود، شماره مجازی Open AI | ChatGPT را نیز تهیه کرد.

اما مسئله مهمی که متقاضیان همه شماره‌های مجازی از جمله شماره مجازی Chat GPT باید به آن توجه کنند، خرید شماره مجازی از مجموعه‌های معتبر و شناخته شده است‌. زیرا با توجه به تقاضای زیادی که برای این شماره‌های می‌شود، بسیاری از افراد سود جو، شماره‌های مجازی بی کیفیتی که فواید و کارایی لازم را ندارد را عرضه می‌کنند.

خرید شماره مجازی بی کیفیت Chat GPT، نه تنها کارایی لازم را ندارد، بلکه باعث هدر رفتن هزینه نیز می‌شود. بنابراین مراجعه به سایت‌های معتبر و دارای رضایت بالا، برای خرید شماره مجازی Chat GPT، اهمیت زیادی دارد.

سایت خرید فالوور اینستاگرام یکی از سایت‌های معتبری است که شماره مجازی کشورهای مختلف و اپلیکیشن‌های گوناگون از جمله؛ ChatGPT را با بهترین کیفیت و مناسب‌ترین قیمت، عرضه می‌کند. برای خرید شماره مجازی Open AI | Chat GPT از سایت خرید فالوور اینستاگرام، لازم است مراحل ساده زیر را طی نمود.

 1. ورود به سایت خرید فالوور اینستاگرام
 2. کلیک بر روی قسمت خرید شماره مجازی Chat GPT
 3. مشخص کردن کشور مورد نظر
 4. پرداخت هزینه و دریافت آنی شماره مجازی Chat GPT

نتیجه‌گیری

ربات ChatGPT یکی از بهترین برنامه‌های مجازی است که مطابق با هوش مصنوعی بوده و به سوالات مختلفی در زمینه‌های گوناگون از جمله‌؛ ریاضی، فیزیک و غیره، پاسخ می‌دهد. لازمه استفاده از برنامه Chat GPT، وارد کردن شماره تلفن و دریافت کد تایید است. اما بسیاری از کاربران این برنامه به دلایل مختلفی مانند عدم تمایل به در اختیار گذاشتن شماره خود، نگرانی از بابت امنیت برنامه، مشکلات فیلترینگ برنامه و دلایل این چنینی، از در اختیار گذاشتن شماره شخصی و دارای سیم کارت خود، اجتناب می‌کنند. بنابراین این افراد ترجیح می‌دهند با استفاده از شماره‌های مجازی در ChatGPT، ثبت‌نام کنند.

شماره مجازی Open AI |Chat GPT، مزایای زیادی مانند؛ امنیت بالا، هزینه کم، دور زدن فیلترینگ و غیره را دارد و به همین دلیل از متقاضیان زیادی برخوردار است و سایت‌های گوناگون به ساخت و فروش آن اقدام می‌کنند. اما با توجه به اینکه همه سایت‌های و مجموعه‌های، شماره مجازی با کیفیت و ایمن Chat GPT را عرضه نمی‌کنند بنابراین، باید در انتخاب مجموعه مورد نظر خود، دقت نمود.

سایت‌ خرید فالوور اینستاگرام یکی از بهترین و معتبرترین سایت‌های است که با عرضه شماره‌های مجازی با کیفیت، از جمله شماره‌های مجازی Chat GPT، رضایت بالایی را کسب نموده است. شماره‌های مجازی ChatGPT این سایت؛ از بین نمی‌روند، قیمت مناسبی دارند و با کیفیت و ایمن هستند.

2دیدگاه
در بحث‌‌ پیرامون این مقاله شرکت کنید!
ارسال دیدگاه
 • 25 سپتامبر 2022، 11:20

  سلام خسته نباشید من از جا های زیادی خرید کردم ولی این سایت کیفیتش نسبت به بقیه بهتر بود و همچنین پشتیبانی که داشتن زود مشکل من رو حل کردند ممنون

 • 07 ژوئن 2023، 12:16

  سلام خدمت سایت خرید فالور اینستاگرام. میخواستم بابت پشتیبانی عالیتون و کیفیت خوب کارتون ازتون تشکر کنم .ممونم موفق باشید ❤🌹

اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد